Giới thiệu

VỀ INFRATECH

Công ty Cổ phần Công nghệ InfraTech


Là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT và gia công phần mềm: xây dựng Website, Mobile App, Super App, xây dựng hệ thống ERP, chuyển đổi số cho các chuỗi bán lẻ, dịch vụ, cung cấp giải pháp vận hành, bảo trì hệ thống CNTT sẵn có của doanh nghiệp.InfraTech ứng dụng những công nghệ mới nhất để tạo ra sản phẩm vượt mong đợi với chi phí và nguồn lực tối thiểu.

Front-end stack:
- ReactJs, VueJs, AngularJs, HandleBarJs
- HTML/CSS/JS
- Progressive Web App

Mobiel App Stack:
- Android: Java, Kotlin
- IOS: Swift 4
- CrossPlatform: React Native, Flutter

Back-end Stack:
- JS stack: NodeJS, Express, Sequelize, EJS, TypeScript
- Java Stack: Java Core, JavaFX, Java Spring, Java Spring Boot, JPA + Hibernate, Java Struts, Java JSF, Vertx Framework
- Groovy Stack: Groovy Core, Grails
- Python: Django

Database Stack:
- MySQL, MariaDB, Galera Cluster, SQL Server
- MongoDB, MongoDB HA Cluster, Elasticsearch, Redis, ReThinkDB, Firebase

DevOps Stack:
- Cloud: AWS, DO, Google Cloud, OpenShift
- System: Docker, Docker Swarm, Kubernetes, Linux, LAMP stack
- CI/CD: Gitlab CI, Circle CI, Rancher Pipeline, Bitbucket Pipeline, Jenkins