[ERP] Các tính năng chính của module quản lý kho vận (Inventory)