[ERP] Các tính năng thiết yếu của module Sản xuất (Manufacturing)